జానపదాలు


చెలీ చిన్న మాట....

 చెలీ  పలుకవా....

 చెలి రానివేళ....

 చిలుక - గోరింక....

 చినుకు....
 హంస లేఖ....


పరువాల ప్రాయం....


 పట్నం మోజు....

 ప్రేమ బంధము...

 ప్రేమ జ్వరం...

 సప్తపది
  పడుచు కలలు 

జానపదాలు


చెలీ చిన్న మాట....

 చెలీ  పలుకవా....

 చెలి రానివేళ....

 చిలుక - గోరింక....

 చినుకు....
 హంస లేఖ....


పరువాల ప్రాయం....


 పట్నం మోజు....

 ప్రేమ బంధము...

 ప్రేమ జ్వరం...

 సప్తపది
  పడుచు కలలు