స్పూర్తి

మానవత్వం - సర్వమతం..


 మతాలు - మానవ హితాలు..


 మానవత్వమా నీ చిరునామా తెలుపుమా?
స్పూర్తి

మానవత్వం - సర్వమతం..


 మతాలు - మానవ హితాలు..


 మానవత్వమా నీ చిరునామా తెలుపుమా?